Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Rok Różańca 16 październik 2002 - 15 październik 2003
Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
ROK RÓŻAŃCA 16 PAŹDZIERNIK 2002 - 15 PAŹDZIERNIK 2003   

W dniu 16 października 2002 Ojciec Święty ogłosił List Apostolski "Rosarium Virginis Mariae" o Różańcu Świętym. Tym samym, obwieszczając rozpoczęcie Roku Różańca, Jan Paweł II w dniu 24. rocznicy swego wyboru na Stolicę Piotrową wyraził wdzięczność za łaski otrzymane przez cały ten czas dzięki modlitwie różańcowej.

"Odmawiać różaniec to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa. By bardziej uwydatnić tę zachętę, korzystając z okazji zbliżającej się sto dwudziestej rocznicy ogłoszenia wspomnianej Encykliki Leona XIII ("Supremi apostolatus officio"), pragnę, by tę modlitwę przez cały rok w szczególny sposób proponowano i ukazywano jej wartość w różnych wspólnotach chrześcijańskich. OGŁASZAM ZATEM OKRES OD TEGOROCZNEGO PAŹDZIERNIKA DO PAŹDZIERNIKA ROKU 2003 ROKIEM RÓŻAŃCA" - napisał Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście Apostolskim "Rosarium Virginis Mariae" o Różańcu Świętym.

List Papieża, jako zachęta do "ponownego odkrycia modlitwy różańcowej", skierowany jest do całego Ludu Bożego. Prezentując list w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski, ks. prof. Teofil Siudy, członek Papieskiej Rady Mariologicznej, wskazał na motywy napisania listu. Z jednej strony wymienił trzy rocznice: 40. rozpoczęcia obrad Soboru Watykańskiego II, 24. wyboru Papieża z Polski i 15. ogłoszenia encykliki "Redemptoris Mater". Z drugiej strony przypomniał kryzys modlitwy różańcowej, problemy pokoju i rodzin, jak też pragnienie Maryi, która podczas objawień w Lourdes i Fatimie apelowała o tę modlitwę. Ksiądz prof. Siudy zwrócił również uwagę, że obecny list i ogłoszenie Roku Różańca jest swoistym "ukoronowaniem" Listu Apostolskiego "Novo millennio ineunte", który stał się skądinąd inspiracją dla programu duszpasterskiego Kościoła.

W Liście Apostolskim "Rosarium Virginis Mariae" Ojciec Święty szczegółowo wyjaśnia i omawia modlitwę różańcową, która "należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej". "Różaniec przenosi nas mistycznie, byśmy stanęli u boku Maryi, troszczącej się o ludzkie wzrastanie Chrystusa w domu w Nazarecie. Pozwala Jej to wychowywać nas i kształtować z tą samą pieczołowitością, dopóki Chrystus w pełni się w nas nie 'ukształtuje'" - napisał Jan Paweł II.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że "różaniec w formie, jaka przyjęła się w najbardziej rozpowszechnionej praktyce, zatwierdzonej przez władze kościelne, wskazuje tylko niektóre spośród licznych tajemnic życia Chrystusa". Tymczasem różaniec jest "streszczeniem Ewangelii". - Musi zatem być to streszczenie pełne - podkreślił ks. prof. Teofil Siudy. Aby rozwinąć chrystologiczny wymiar różańca - obok tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych - Jan Paweł II zaproponował czwartą część - tajemnice życia publicznego Chrystusa, czyli tajemnice światła. Tym samym po pięciu wiekach odmawiania różańca w tradycyjnej formie propozycja Papieża z Polski wpisuje się jako uzupełnienie "streszczenia Ewangelii". - Nie można nazywać tego rewolucją. Rewolucja bowiem "burzy" i zmienia zastany porządek. Ojciec Święty niczego zaś nie burzy, ale uzupełnia i pogłębia - stwierdził ks. prof. Teofil Siudy. Jednocześnie - wobec obaw, że różaniec może okazać się modlitwą mało ekumeniczną ze względu na swój Maryjny charakter - ks. prof. Siudy wskazał, że tajemnice światła (Przemienienie na górze Tabor) to również ukłon w stronę prawosławnej duchowości Wschodu. Z kolei podkreślenie chrystologii wychodzi także naprzeciw protestanckiej duchowości zachodniej. Zachęcając do modlitwy różańcowej, Ojciec Święty przypomina, że "różaniec jest równocześnie medytacją i prośbą". "Wytrwałe błaganie zanoszone do Matki Bożej opiera się na ufności, że macierzyńskie wstawiennictwo wszystko może uzyskać od Serca Syna" - napisał Papież z Polski. "Mocno doświadczyłem tej prawdy w moim życiu i uczyniłem z niej podstawę mojej dewizy biskupiej: "Totus Tuus" - dodał Jan Paweł II.

Sebastian Karczewski - Nasz Dziennik z 17.10.2002

Więcej o nowej Tajemnicy Różańca