Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Rok Eucharystii
Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
ROK EUCHARYSTII PAŹDZIERNIK 2004 - PAŹDZIERNIK 2005   

Ogłoszony został na Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym odbywającym się w dniach 10-17 X 2004 w Meksyku, pod hasłem „Eucharystia światłem i życiem nowego tysiąclecia”.
Zakończony zostanie Zwyczajnym Zebraniem Synodu Biskupów w dniach 2 - 29 X 2005 r. w Watykanie. Jego tematem będzie: „Eucharystia źródłem i szczytem życia i misji Kościoła”.
Kolejną racją ogłoszenia tego roku jest Światowy Dzień Młodzieży, który będzie miał miejsce w Kolonii od 16 do 21 VIII 2005 r. Ojciec Święty pisze o tym wydarzeniu: „Eucharystia jest życiowym centrum, wokół którego pragnę, aby młodzi gromadzili się, aby wzrastała ich wiara i entuzjazm.”

Ponadto Kościół proponuje na ten czas kilka dokumentów, mających pomóc nam w przeżywaniu tej największej Tajemnicy, jaką jest Eucharystia.

1. „Ecclesia de Eucharistia”. Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II wydana 17 IV 2003 r.

2. „Mane nobiscum Domine” (Zostań z nami Panie, zob. Łk 24, 29). List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II, w którym odkreśla: „Ikona uczniów z Emaus dobrze obrazuje Rok, który zobaczy Kościół szczególnie zatroskany o to, aby żyć Misterium Świętej Eucharystii (...)”.

3. „Redemptionis Sacramentum” (Sakrament Odkupienia). Instrukcja Stolicy Apostolskiej, określająca szczegółowo zasady godnego odprawiania mszy św. I sprawowania sakramentu Eucharystii. Dokument ten został zapowiedziany przez Ojca Świętego w Encyklice „Ecclesia de Eucharistia”

4. Rok Eucharystii: sugestie i propozycje. Dokument Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Zawiera on praktyczne wskazania mające pomóc duszpasterzom i wiernym jak najlepiej przeżyć Rok Eucharystii. Dokument zachęca do ponownego odkrycia znaczenia niedzielnej mszy i do adoracji Najświętszego Sakramentu. Podkreśla też, że z prawdziwego uczestnictwa w Eucharystii rodzą się konkretne uczynki miłosierdzia względem najbardziej potrzebujących.

5. Nowe OGÓLNE WPROWADZENIE DO MSZAŁU RZYMSKIEGO.